Gegevensbescherming en AVG

Gegevensbescherming en AGB

Wij zijn blij dat u onze website bezoekt. De bescherming en beveiliging van uw persoonlijke informatie bij het gebruik van onze website is voor ons zeer belangrijk. Daarom willen wij u hier informeren welke van uw persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor het internetaanbod van DEFLEX-Dichtsysteme GmbH, dat toegankelijk is onder het domein deflex.de en de verschillende subdomeinen ("onze website").

1. wie is verantwoordelijk en hoe kan ik u bereiken?

1.1 Verantwoordelijke persoon

voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (GDPR)

DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 18-22
D-47445 Moers
Duitsland

49 (0) 2841 / 88 88 - 0
Fax: + 49 (0) 2841 / 88 88 - 199

info@deflex.de
www.deflex.de

1.2 Functionaris voor gegevensbescherming

Dr. Nils Helmke
AGAD Service GmbH
Waldring 43 - 47
D-44789 Bochum

datenschutz@agad-service.de

2. waar gaat het over?

Deze privacyverklaring voldoet aan de wettelijke eisen van transparantie bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld informatie zoals uw naam, leeftijd, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, IP-adres of gebruikersgedrag bij het bezoeken van een website. Gegevens waarvoor wij geen (of slechts met onevenredige inspanningen) verband kunnen leggen met uw persoon, bijvoorbeeld door anonimisering, zijn geen persoonsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. verzamelen, opvragen, gebruiken, opslaan of doorgeven) is altijd een rechtsgrondslag en een welomschreven doel vereist.

Opgeslagen persoonsgegevens worden gewist zodra het doel van de verwerking is bereikt en er geen legitieme redenen zijn om de gegevens verder te bewaren. Wij zullen u bij de afzonderlijke verwerkingen informeren over de specifieke opslagtermijnen of -criteria. Los daarvan slaan wij uw persoonsgegevens in individuele gevallen op voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.

3. Wie krijgt mijn gegevens?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens die wij op onze website verwerken alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden en wordt gedekt door de rechtsgrondslag in het individuele geval (bijv. toestemming of bescherming van gerechtvaardigde belangen). Bovendien verstrekken wij in individuele gevallen persoonsgegevens aan derden indien dit dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Mogelijke ontvangers zijn dan bijvoorbeeld wetshandhavingsinstanties, advocaten, accountants, rechtbanken, enz.

Voor zover wij voor de exploitatie van onze website gebruik maken van dienstverleners die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken overeenkomstig art. 28 DSGVO, kunnen zij ontvangers van uw persoonsgegevens zijn. Meer informatie over het gebruik van verwerkers en webdiensten vindt u in het overzicht van de afzonderlijke verwerkingen.

4. gebruikt u cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door ons naar de browser van uw eindapparaat worden gestuurd wanneer u onze website bezoekt en daar worden opgeslagen. Als alternatief voor het gebruik van cookies kan informatie ook worden opgeslagen in het lokale geheugen van uw browser. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies of lokale opslag (technisch noodzakelijke cookies). Andere cookies stellen ons echter in staat verschillende analyses uit te voeren, zodat wij bijvoorbeeld de browser die u gebruikt kunnen herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt en diverse informatie aan ons kunnen doorgeven (niet-essentiële cookies). Met behulp van cookies kunnen wij onder andere onze website gebruiksvriendelijker en effectiever voor u maken, bijvoorbeeld door uw gebruik van onze website te volgen en uw voorkeursinstellingen (bijvoorbeeld land- en taalinstellingen) te bepalen. Als derden informatie via cookies verwerken, verzamelen zij de informatie rechtstreeks via uw browser. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze kunnen geen programma's uitvoeren of virussen bevatten.

Wij verstrekken informatie over de respectieve diensten waarvoor wij cookies gebruiken bij de afzonderlijke verwerkingen. Gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies is te vinden in de cookie-instellingen of in de toestemmingsmanager van deze website.

Welke rechten heb ik?

Onder de voorwaarden van de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) heeft u als betrokkene de volgende rechten:
- informatie overeenkomstig Art. 15 GDPR over de over u opgeslagen gegevens in de vorm van zinvolle informatie over de details van de verwerking, alsmede een kopie van uw gegevens;
- correctie overeenkomstig Art. 16 GDPR van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige gegevens;
- verwijdering overeenkomstig Art. 17 DSGVO van de door ons opgeslagen gegevens, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
- Beperking van de verwerking op grond van art. Art. 18 DSGVO, voor zover de juistheid van de gegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, wij de gegevens niet langer nodig hebben en u bezwaar maakt tegen het wissen ervan omdat u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 DSGVO.
- Gegevensoverdracht overeenkomstig art. 20 DSGVO, voor zover u ons persoonsgegevens hebt verstrekt in het kader van toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO of op basis van een overeenkomst overeenkomstig art. 6 lid 1 letter b DSGVO en deze door ons met behulp van geautomatiseerde procedures zijn verwerkt. U ontvangt uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat of wij dragen de gegevens rechtstreeks over aan een andere verantwoordelijke partij, voor zover dit technisch mogelijk is.
- Bezwaar overeenkomstig art. 21 DSGVO tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover deze plaatsvindt op basis van art. 6 lid 1 lit. e, f DSGVO en hiervoor redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. Het recht op bezwaar bestaat niet indien dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen worden aangetoond of indien de verwerking plaatsvindt ten behoeve van de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte. Wanneer het recht van verzet niet bestaat voor afzonderlijke verwerkingen, wordt dat daar vermeld.
- Herroeping overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO van uw verleende toestemming met werking voor de toekomst.
- Klacht overeenkomstig Art. 77 van de GDPR bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of het hoofdkantoor van ons bedrijf.

6. hoe worden mijn gegevens in detail verwerkt?

Hierna informeren wij u over de afzonderlijke verwerkingen, de omvang en het doel van de gegevensverwerking, de rechtsgrondslag, de verplichting om uw gegevens te verstrekken en de respectievelijke opslagperiode. Een geautomatiseerd besluit in individuele gevallen, met inbegrip van profilering, vindt niet plaats.

6.1 Beschikbaarstelling van de website

Soort en omvang van de verwerking
Wanneer u onze website bezoekt en gebruikt, verzamelen wij de persoonsgegevens die uw browser automatisch naar onze server stuurt. De volgende informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand:
- IP-adres van de aanvragende computer
- Datum en tijdstip van de toegang
- Naam en URL van het opgehaalde bestand
- Website van waaruit de toegang plaatsvindt (referrer URL)
- Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer, evenals de naam van uw toegangsprovider.

Doel en rechtsgrondslag
De verwerking wordt uitgevoerd ter bescherming van ons dwingende legitieme belang om onze website weer te geven en de veiligheid en stabiliteit te waarborgen op basis van Art. 6 para. lit. f DSGVO. Het verzamelen van gegevens en de opslag in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Er is geen recht op bezwaar tegen de verwerking op grond van de uitzondering krachtens art. 21, lid 1, DSGVO. Voor zover de verdere opslag van logbestanden wettelijk verplicht is, vindt de verwerking plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om de gegevens te verstrekken, maar het oproepen van onze website is technisch niet mogelijk zonder het verstrekken van de gegevens.

Bewaartermijn
De bovengenoemde gegevens worden opgeslagen voor de duur van de weergave van de website [en om technische redenen maximaal [7 dagen]].

6.2 Contactformulier

Soort en omvang van de verwerking
Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om via een daartoe bestemd formulier contact met ons op te nemen. De via verplichte velden verzamelde informatie is nodig om het verzoek te verwerken. Bovendien kunt u vrijwillig aanvullende informatie verstrekken die u noodzakelijk acht voor de verwerking van het verzoek om contact.
Bij gebruik van het contactformulier worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgegeven.

Doel en rechtsgrondslag
De verwerking van uw gegevens via het gebruik van ons contactformulier vindt plaats ten behoeve van de communicatie en verwerking van uw aanvraag op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Voor zover uw aanvraag betrekking heeft op een bestaande contractuele relatie met ons, wordt de verwerking uitgevoerd ten behoeve van de uitvoering van het contract op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken, maar de verwerking van uw verzoek is niet mogelijk zonder het verstrekken van de informatie van de verplichte velden. Voor zover u deze gegevens niet wenst te verstrekken, verzoeken wij u op andere wijze contact met ons op te nemen.

Bewaartermijn
Als u het contactformulier gebruikt op basis van uw toestemming, bewaren wij de voor elke aanvraag verzamelde gegevens gedurende een periode van drie jaar, vanaf de afronding van uw aanvraag of totdat u uw toestemming intrekt.

6.3 Nieuwsbrief

Soort en omvang van de verwerking
Als u zich op onze website registreert om onze nieuwsbrief te ontvangen, verzamelen wij uw e-mailadres [en uw naam] en slaan wij deze informatie op samen met de datum van registratie en uw IP-adres. U ontvangt dan een e-mail waarin u uw inschrijving voor de nieuwsbrief moet bevestigen (dubbele opt-in).
De nieuwsbrief wordt rechtstreeks door ons verzonden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden of verwerkers in de zin van art. 28 DSGVO.

Doel en rechtsgrondslag
Wij verwerken uw gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Door u af te melden voor de nieuwsbrief kunt u uw herroeping overeenkomstig art. 7 lid 3 DSGVO te allen tijde met werking voor de toekomst kenbaar maken. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken, maar het is niet mogelijk om de nieuwsbrief te versturen zonder uw gegevens te verstrekken.

Bewaartermijn
Na inschrijving voor de nieuwsbrief bewaren wij de gegevens maximaal] totdat de inschrijving is bevestigd. Na een succesvolle bevestiging bewaren wij uw gegevens totdat u uw toestemming intrekt (zich afmeldt voor de nieuwsbrief).

6.4 Registratie van een klantenrekening

Soort en omvang van de verwerking
In het kader van de orderverwerking verzamelen wij uw persoonsgegevens voor de registratie van een klantenaccount. U kunt kiezen of u als gast wilt bestellen of een permanente gebruikersaccount wilt registreren. De informatie die tijdens de registratie via de verplichte velden wordt verzameld, is in beide gevallen identiek en is nodig voor de verwerking van de bestelling in de online shop. Bij de registratie van een permanente gebruikersaccount verzamelen we ook een wachtwoord dat u zelf bepaalt. Bovendien kunt u vrijwillig aanvullende informatie verstrekken die u noodzakelijk acht voor de verwerking van de bestelling.
Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan derden (bijv. expediteurs) en orderverwerkers in overeenstemming met art. 28 DSGVO voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling.

Doel en rechtsgrondslag
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de registratie van een klantenaccount om een contract met u te kunnen uitvoeren op grond van art. 6 (1) lit. b DSGVO. Er bestaat een contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken voor zover deze betrekking hebben op de verplichte velden, aangezien deze informatie nodig is om u te identificeren en voor de uitvoering van het contract van onze kant. Er is geen wettelijke verplichting om de gegevens te verstrekken. Zonder het verstrekken van deze informatie is de bestelling in onze online shop en daarmee het sluiten van een overeenkomst niet mogelijk. Er is geen verplichting om vrijwillig aanvullende informatie te verstrekken. Het is ook mogelijk een bestelling te plaatsen in onze online shop zonder de vrijwillige informatie door te geven.
De aanvullende verwerking van uw wachtwoord voor de registratie van de permanente gebruikersaccount wordt uitgevoerd voor het verstrekken van een klantenaccount en voor de presentatie van uw eerdere aankopen, alsmede voor de opslag van uw aankoopgerelateerde gegevens (bijv. opslag van factuuradres, verschillende afleveradressen) op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Door uw klantenaccount te verwijderen, kunt u uw herroeping overeenkomstig art. 7 lid 3 DSGVO te allen tijde met werking voor de toekomst kenbaar maken.

Bewaartermijn
Als u als gast bestelt, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat uw bestelling volledig is verwerkt (einde contract). Als u zich registreert voor een permanente klantenrekening, bewaren wij uw aankoopgerelateerde gegevens tot het einde van het contract, totdat u uw toestemming intrekt (verwijdering van de klantenrekening). In beide gevallen worden uw gegevens alleen verder bewaard als er wettelijke
verplichtingen zijn om gegevens te bewaren (bijvoorbeeld fiscale en commerciële wetgeving).

6.5 Matomo (voorheen Piwik)

Soort en omvang van de verwerking
Wij gebruiken de open source software tool Matomo (voorheen PIWIK) op onze website. De software plaatst een cookie in uw browser (voor cookies, zie hierboven). Als afzonderlijke pagina's van onze website worden opgeroepen, worden de volgende gegevens opgeslagen:
1. Twee bytes van het IP-adres van het oproepende systeem van de gebruiker (geanonimiseerd IP-adres)
2. De opgeroepen website
3. Het IP-adres van de gebruiker.
3. De website van waaruit de gebruiker toegang kreeg tot de geraadpleegde website (referrer) 4. De subpagina's waartoe de geraadpleegde website toegang gaf
5. De website van de gebruiker. De op de website doorgebrachte tijd
6. De frequentie van de toegang tot de website
Wij gebruiken een versie van de software die wordt gehost door Piwik PRO Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, Polen. Daarbij worden bovengenoemde gegevens verwerkt door Piwik PRO Sp. z o.o..

Doel en rechtsgrondslag
Wij verwerken uw gegevens met behulp van de analysesoftware Matomo voor de evaluatie van het gebruik van afzonderlijke onderdelen en inhoud van onze website op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U geeft uw toestemming door het gebruik van cookies in te stellen (cookie banner / Consent Manager), waarmee u ook uw intrekking te allen tijde met effect voor de toekomst kunt verklaren in overeenstemming met Art. 7 paragraaf 3 DSGVO. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken. Als u ons geen toestemming geeft, kunt u onze website onbeperkt bezoeken, maar zijn mogelijk niet alle functies volledig beschikbaar.

Bewaartermijn
De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens is niet door ons te beïnvloeden, maar wordt door Piwik PRO Sp. z o.o. bepaald. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring voor Piwik PRO: https://piwik.pro/privacy-security/.

6.6 Aanwezigheid op sociale mediaplatforms

Wij onderhouden zogenaamde fanpagina's of accounts of kanalen op de hieronder genoemde netwerken om u ook binnen de sociale netwerken informatie en aanbiedingen te verstrekken en u verdere mogelijkheden te bieden om contact met ons op te nemen en u over onze aanbiedingen te informeren. Hierna informeren wij u welke gegevens wij of het betreffende sociale netwerk van u verwerken in verband met het oproepen en gebruiken van onze fanpagina's/accounts.

Gegevens die wij van u verwerken
Als u via messenger of direct message via het betreffende sociale netwerk contact met ons wilt opnemen, verwerken wij over het algemeen uw gebruikersnaam die u gebruikt om contact met ons op te nemen en slaan wij, indien van toepassing, andere door u verstrekte gegevens op voor zover dit noodzakelijk is om uw verzoek te verwerken/beantwoorden.
De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 f) DSGVO (verwerking is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke te beschermen).

(Statische) gebruiksgegevens die we ontvangen van sociale netwerken
We ontvangen geautomatiseerde statistieken over onze accounts via Insights-functionaliteiten. De statistieken omvatten onder meer het totale aantal bekeken pagina's, likes, informatie over pagina-activiteiten en postinteracties, bereik, bekeken video's en informatie over de verhouding mannen/vrouwen onder onze fans/volgers.
De statistieken bevatten alleen geaggregeerde gegevens die niet aan individuele personen kunnen worden gerelateerd. U bent hierdoor niet herkenbaar voor ons.

Welke gegevens de sociale netwerken van u verwerken
Om de inhoud van onze fanpagina's of accounts te bekijken, hoeft u geen lid te zijn van het betreffende sociale netwerk en in dit opzicht is geen gebruikersaccount vereist voor het betreffende sociale netwerk.

Houd er echter rekening mee dat de sociale netwerken ook gegevens van websitebezoekers zonder gebruikersaccount verzamelen en opslaan wanneer het betreffende sociale netwerk wordt opgeroepen (bijv. technische gegevens om de website aan u te kunnen tonen) en cookies en soortgelijke technologieën gebruiken, waarover wij geen controle hebben. Raadpleeg voor details het privacybeleid van het betreffende sociale netwerk (zie de betreffende links hierboven).

Voor zover u wilt reageren op de inhoud van onze fanpagina's/accounts, bijvoorbeeld door commentaar te geven op onze berichten/bijdragen, deze te delen of leuk te vinden en/of contact met ons op te nemen via messengerfuncties, is voorafgaande registratie bij het betreffende sociale netwerk en het verstrekken van persoonsgegevens vereist.

Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door de sociale netwerken in het kader van hun gebruik door u. Bij ons weten worden uw gegevens met name opgeslagen en verwerkt in verband met de dienstverlening van het betreffende sociale netwerk, alsmede voor de analyse van gebruikersgedrag (met behulp van cookies, pixels/web beacons en soortgelijke technologieën), op basis waarvan op uw interesses gebaseerde reclame binnen en buiten het betreffende sociale netwerk wordt getoond. Het kan niet worden uitgesloten dat uw gegevens door de sociale netwerken buiten de EU/EER worden opgeslagen en aan derden worden doorgegeven.

Informatie over, onder andere, de precieze omvang en doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens, de opslagperiode/verwijdering, alsmede richtsnoeren voor het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën in het kader van de registratie en het gebruik van de sociale netwerken is te vinden in het privacybeleid/cookiebeleid van de sociale netwerken. Daar vindt u ook informatie over uw rechten en bezwaarmogelijkheden.

6.6.1 Facebook-pagina

Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, verzamelt Facebook onder andere uw IP-adres en andere informatie die op uw pc aanwezig is in de vorm van cookies. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerders van de Facebook-pagina's, statistische informatie te verschaffen over het gebruik van de Facebook-pagina. Facebook geeft hierover meer gedetailleerde informatie op de volgende link: https://facebook.com/help/pages/insights.

Aan de hand van de verstrekte statistische informatie kunnen wij geen conclusies trekken over individuele gebruikers. Wij gebruiken deze informatie alleen om tegemoet te komen aan de belangen van onze gebruikers en om onze online aanwezigheid voortdurend te verbeteren en de kwaliteit ervan te waarborgen.

Wij verzamelen uw gegevens via onze fanpagina alleen om een eventuele voorziening voor communicatie en interactie met ons te realiseren. Deze verzameling omvat gewoonlijk uw naam, de inhoud van berichten, de inhoud van commentaren en de profielinformatie die u "publiekelijk" verstrekt.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor onze bovengenoemde doeleinden is gebaseerd op ons gerechtvaardigd zakelijk en communicatief belang bij het aanbieden van een informatie- en communicatiekanaal overeenkomstig art. 6 lid 1 f) DSGVO. Indien u als gebruiker uw toestemming voor de gegevensverwerking aan de desbetreffende aanbieder van het sociale netwerk hebt gegeven, geldt als rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 a), art. 7 DSGVO.

Omdat de feitelijke gegevensverwerking wordt uitgevoerd door de aanbieder van het sociale netwerk, is onze toegang tot uw gegevens beperkt. Alleen de aanbieder van het sociale netwerk heeft volledige toegang tot uw gegevens. Daarom kan alleen de aanbieder rechtstreeks passende maatregelen nemen en uitvoeren om uw gebruikersrechten (verzoek om informatie, verzoek om verwijdering, bezwaar, enz.) te vervullen. De meest doeltreffende manier om uw rechten te doen gelden is daarom rechtstreeks contact op te nemen met de aanbieder.

Wij zijn samen met Facebook verantwoordelijk voor de persoonlijke inhoud van de fanpagina. De rechten van de betrokkene kunnen zowel bij Facebook Ierland als bij ons worden uitgeoefend.
De primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van Insights-gegevens ligt krachtens de GDPR bij Facebook en Facebook voldoet aan alle verplichtingen krachtens de GDPR met betrekking tot de verwerking van Insights-gegevens, Facebook Ierland verstrekt de essentie van het Page Insights Supplement aan betrokkenen.

Wij nemen geen beslissingen over de verwerking van Insights-gegevens en alle andere informatie die voortvloeit uit art. 13 GDPR, met inbegrip van de rechtsgrondslag, de identiteit van de controller en de opslagperiode van cookies op gebruikersterminals.

Meer informatie vindt u rechtstreeks bij Facebook (aanvullende overeenkomst met Facebook): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

6.6.2 Instagram pagina

Wanneer u onze Instagram-pagina bezoekt, verzamelt Instagram onder meer uw IP-adres en andere informatie die op uw pc aanwezig is in de vorm van cookies. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als exploitant van de Instagram-pagina's, statistische informatie te verschaffen over het gebruik van de Instagram-pagina. Instagram geeft hierover meer gedetailleerde informatie op de volgende link: https://www.facebook.com/help/instagram/788388387972460?helpref=related.

Aan de hand van de verstrekte statistische informatie kunnen wij geen conclusies trekken over individuele gebruikers. Wij gebruiken deze informatie alleen om tegemoet te komen aan de belangen van onze gebruikers en om onze online aanwezigheid voortdurend te verbeteren en de kwaliteit ervan te waarborgen.

Wij verzamelen uw gegevens via onze fanpagina alleen om een eventuele voorziening voor communicatie en interactie met ons te realiseren. Deze verzameling omvat gewoonlijk uw naam, de inhoud van berichten, de inhoud van commentaren en de profielinformatie die u "publiekelijk" verstrekt.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor onze bovengenoemde doeleinden is gebaseerd op ons gerechtvaardigd zakelijk en communicatief belang bij het aanbieden van een informatie- en communicatiekanaal overeenkomstig art. 6 lid 1 f) DSGVO. Indien u als gebruiker uw toestemming voor de gegevensverwerking aan de desbetreffende aanbieder van het sociale netwerk hebt gegeven, geldt als rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 a), art. 7 DSGVO.

Omdat de feitelijke gegevensverwerking wordt uitgevoerd door de aanbieder van het sociale netwerk, is onze toegang tot uw gegevens beperkt. Alleen de aanbieder van het sociale netwerk heeft volledige toegang tot uw gegevens. Daarom kan alleen de aanbieder rechtstreeks passende maatregelen nemen en uitvoeren om uw gebruikersrechten (verzoek om informatie, verzoek om verwijdering, bezwaar, enz.) te vervullen. De meest doeltreffende manier om uw rechten te doen gelden is daarom rechtstreeks contact op te nemen met de aanbieder.

Wij zijn samen met Instagram verantwoordelijk voor de persoonlijke inhoud van de fanpagina. De rechten van de betrokkene kunnen zowel bij Facebook Ierland als bij ons worden uitgeoefend.
De primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van Insights-gegevens ligt krachtens de GDPR bij Instagram en Instagram voldoet aan alle verplichtingen krachtens de GDPR met betrekking tot de verwerking van Insights-gegevens, Facebook Ierland verstrekt de essentie van het Page Insights Supplement aan betrokkenen.

Wij nemen geen beslissingen over de verwerking van Insights-gegevens en alle andere informatie die voortvloeit uit art. 13 GDPR, met inbegrip van de rechtsgrondslag, de identiteit van de controller en de opslagperiode van cookies op gebruikersterminals.

Meer tips vind je direct op Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

6.7 Google Tag Manager

Soort en omvang van de verwerking
Wij gebruiken Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Tag Manager wordt gebruikt om websitetags te beheren via een interface en stelt ons in staat om de precieze integratie van diensten op onze website te controleren.

Hierdoor kunnen we flexibel extra diensten integreren om de toegang van gebruikers tot onze website te analyseren.

Doel en rechtsgrondslag
Het gebruik van Google Tag Manager is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. GDPR en § 25 lid 1 TTDSG.

We zijn van plan persoonlijke gegevens door te geven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, in het bijzonder de VS. De gegevensoverdracht naar de VS wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 45 lid 1 GDPR op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De betrokken Amerikaanse bedrijven en/of hun Amerikaanse onderaannemers zijn gecertificeerd in overeenstemming met het EU-VS Data Privacy Framework (EU-VS DPF).

In gevallen waarin geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat (waaronder Amerikaanse bedrijven die niet zijn gecertificeerd onder de EU-VS DPF), zijn we met de ontvangers van de gegevens andere passende waarborgen in de zin van art. 44 e.v. van de GDPR overeengekomen. GDPR zijn overeengekomen. Tenzij anders vermeld, zijn dit standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie in overeenstemming met Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021. U kunt een kopie van deze standaardcontractbepalingen bekijken op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE.

Bovendien verkrijgen we, voordat een dergelijke overdracht naar een derde land plaatsvindt, uw toestemming in overeenstemming met art. 49 lid 1 zin 1 lit. a. GDPR, die u geeft via de toestemming in de Content Manager (of andere formulieren, registraties, etc.). We willen erop wijzen dat er in het geval van doorgifte naar derde landen risico's kunnen zijn die niet tot in detail bekend zijn (bijv. gegevensverwerking door veiligheidsautoriteiten in het derde land, waarvan we de exacte reikwijdte en gevolgen voor u niet kennen, waarop we geen invloed hebben en waarvan u zich mogelijk niet bewust wordt).

Opslagduur
De specifieke opslagduur van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid voor Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

6.8 Deelname aan de wedstrijd "Insectenbeschermer van het jaar

Wanneer u zich inschrijft voor de wedstrijd "Insectenbeschermer van het Jaar", worden uw gegevens van het inschrijvingsformulier, uw "verhaal" en de beelden die u uploadt opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van het vergelijkend onderzoek en de publicatie van het resultaat. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens in het kader van de uitvoering van het vergelijkend onderzoek is art. 6 lid 1 zin 1 letter b) DS-GVO en voor de verwerking in het kader van de bekendmaking van het resultaat art. 6 lid 1 zin 1 letter f) DS-GVO.

De inzendingen van individuele deelnemers en de winnaar van de wedstrijd worden gepubliceerd op onze website en sociale mediapagina's.

De gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld na afloop van de wedstrijd). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

7. wijziging van dit privacybeleid

De voortdurende verdere ontwikkeling van het internet en de daarmee vaak gepaard gaande wijzigingen van de toepasselijke wettelijke normen maken het noodzakelijk onze verklaring inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd aan te passen. DEFLEX® behoudt zich het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde te wijzigen met inachtneming van de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming.

 

Algemene voorwaarden

Verantwoordelijk voor de inhoud: DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH

Disclaimer

1. inhoud van het online aanbod:
DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH.

2. verwijzingen en links:
De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar wordt gelinkt of verwezen vanaf zijn pagina's - tenzij hij volledige kennis heeft van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen die pagina's te bekijken. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden gemaakt, er geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te bespeuren was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het aanmaken van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen de eigen website van de auteur en voor vermeldingen door derden in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. De aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, en niet bij degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

Auteurs- en merkenrecht:
De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet wordt beschermd door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder toestemming van DEFLEX®-Dichtsysteme GmbH niet toegestaan.

Dit geldt met name voor de merknamen van de volgende bedrijven en verenigingen, zoals Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB e.V., DQS GmbH, DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle, IQNet - The International Certification Network (Bern, Zwitserland), aluplast GmbH (Karlsruhe), Corona Gmbh (Relingen), Inoutic / Deceuninck GmbH (Bogen), heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG (Verl), GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH (Tanna), Kömmerling - profine GmbH (Troisdorf), REHAU GmbH (Guntramsdorf), VEKA AG (Sendenhorst), Schüco International KG (Bielefeld), HUECK GmbH & Co. KG (Lüdenscheid), Hartmann Fensterwerk T. Hartmann (Kirchardt-Berwangen), Wicona - Sapa Building Systems GmbH (Ulm), Hydro Aluminium Deutschland GmbH (Grevenbroich), Kawneer - Alcoa Aluminium Deutschland Inc. (Iserlohn), Jansen AG (Oberriet, Zwitserland), RAICO Bautechnik GmbH (Pfaffenhausen), enz.

4. gegevensbescherming volgens DSGVO:
Indien de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) wordt geboden, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Meer informatie over de algemene gegevensbescherming volgens de DSGVO (Duitse verordening gegevensbescherming) vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring.

5 Rechtsgeldigheid van deze disclaimer:
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de overige delen onaangetast door dit feit.